|

نیاز سرمایی و اهمیت آن در درختان میوه

نیاز سرمایی و اهمیت آن در درختان میوه

نیاز سرمایی و اهمیت آن در درختان میوه

درختان میوه مناطق معتدله دارای مراحل مختلف فیزیولوژیکی هستند. در فصل بهار، گل‌ها تشکیل می‌شوند، برگ‌ها فتوسنتز انجام داده و انرژی لازم برای درخت را می‌سازند. گرده‌افشانی صورت گرفته و توسعه میوه‌ها آغاز می‌شود. در طول فصل تابستان و پاییز میوه به بلوغ می‌رسد.

پس از برداشت و با شروع فصل پاییز و زمستان، برگ‌ها ریزش کرده و درختان وارد مرحله خواب می‌شوند. با توسعه گل‌ها و برگ‌ها در اواخر زمستان یا اوایل بهار، درختان از مرحله خواب خارج می‌شوند و این چرخه تکرار می‌شود.

برای مشاهده کامل متن بر روی فایل ضمیمه کلیک کنید

فایل ضمیمه